Facebook   Twitter

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

El Consell Escolar té entre altres les següents competències:

 • a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu del centre (PEC).
 • b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament (ROF), el projecte lingüístic (PL), i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura.
 • c) Aprovar i avaluar la programació general del centre (PGA), que amb caràcter anual elabora l’equip directiu; com també aprovar la memòria anual de final de curs.
 • d) Elaborar les directrius per a la programació i desenvolupament de les activitats extraescolars, menjador i transport.
 • e) Aprovar el projecte de pressupost del centre.
 • f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec.
 • g) Proposar la revocació del nomenament del director.
 • h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre i assignar-los les competències.
 • i) Concretar el calendari i l’horari escolar del centre, conforme a l’Ordre de la Conselleria d’Eduació i Cultura.
 • j) Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que s’ha establert en la normativa vigent.
 • k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre.
 • l) Analitzar,valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les deficiències i proposar millores.
 • m) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual.
 • n) Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos.
 • o) Analitzar i valorar el funcionament general del centre.
 • p) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Composició

El Consell Escolar està compost pels següents membres:

 • Presidenta:Carme Ronda.
 • Representants de pares i mares: Xisca Rosselló,Regina Guilabert, Núria Maruny, Sara Aparicio (representant de l’APA).
 • Representants dels alumnes: David Janer i Joan Palou.
 • Representants del claustre: Tina Ronda, Eva Martorell, Teresa Llompart i Jaume Bueno.
 • Representants de la Cooperativa: Antònia Munar, Magdalena Cabot i Margalida Perelló.
 • Representants del PAS (Personal Administració i Serveis): Joan Core

Notícies relacionades amb: Consell Escolar

Notícies
relacionades

Eleccions per a la renovació parcial del consell escolar. Curs 2022-2023.
05 desembre 2022
Circulars, Consell Escolar, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Candidatures i meses. Consell Escolar. Curs 2022-2023.
10 novembre 2022
Circulars, Consell Escolar, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Candidatures, renovació parcial del Consell Escolar. Curs 2022-2023
24 octubre 2022
Circulars, Consell Escolar, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Consell Escolar