Facebook   Twitter

30 maig 2022

Criteris promoció i titulació Primària, Secundària i UEECO 2021-2022

Circulars, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Benvolgudes famílies,

Tal i com marca el calendari proposat per la Conselleria d’Educació en referència a l’aplicació dels nous currículums LOMLOE, feim difusió dels nous criteris de promoció i titulació del nostre centre per aquest curs 2021-2022.

Aspectes més destacables dels criteris de promoció de l’alumnat de primària

- Les decisions sobre la promoció es prendran al finalitzar els cursos segon, quart i sisè. A la resta de cursos de l’etapa la promoció serà automàtica.
- Els criteris estan fonamentats en la progressió de l’alumnat, en la consecució dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències per davant dels objectius d’avaluació específics de cada matèria. Segons el nostre projecte educatiu, per decidir si un alumne ha de romandre un any més dins qualsevol dels cicles de primària, valorarem:

-Si el progrés de l’alumnat respon globalment als objectius programats.

-Si les mesures del reforç individual han contribuït a l’assoliment dels objectius.

-Quina és l’actitud de l’alumnat davant el seu procés d’aprenentatge

-Que la separació del seu grup social de referència no tengui repercussions negatives que no compensin els possibles avantatges d’aquesta decisió.

- En els casos excepcionals, en els quals la repetició és la decisió més favorable per al procés formatiu de l’alumnat, l’equip docent faria la proposta a la família durant el segon trimestre.
- La mesura de permanència en un mateix curs escolar només es pot adoptar una vegada dins l’educació primària.
- En l’avaluació final de 2n, 4t i 6è es farà un informe sobre el grau d’adquisició de les competències

Aspectes més destacables dels criteris de promoció i titulació de l’alumnat de secundària

- Desapareix l’avaluació extraordinària de setembre. L’avaluació final serà la de juny.
- L’alumnat amb 0, 1 o 2 matèries suspeses promocionen/titulen automàticament.
- L’alumnat que promocioni a segon, tercer i quart amb matèries suspeses, les haurà de recuperar el curs següent a través de tasques i proves que s’aniran assignant al llarg del curs.
- En el cas de l’alumnat amb 3 o més matèries suspeses, és l’equip docent qui decideix. Segons els nostre projecte educatiu, aquests són els criteris a tenir en compte per aquests casos:

-Valoració del rendiment acadèmic, en funció de la consecució dels objectius mínims del curs o de l’etapa, així com de les competències clau.

-Valoració dels hàbits organitzatius i d’estudi:

-Organització personal

-Responsabilitat

-Motivació i treball personal

-Autonomia

-Compliment dels deures

-Valoració del nivell maduratiu individual.

-Valoració de la integració al grup actual i anàlisi del grup al qual s’incorporaria en el cas de repetició.

-Valoració dels criteris de l’alumnat i tutors legals.

-Quant a la titulació de l’alumnat de quart amb ACS (adaptacions curriculars significatives), serà l’equip docent qui la decidirà, tenint més en compte el nivell que el nombre de matèries adaptades.

L’alumnat d’educació especial bàsica (UEECO) seguirà un pla individual d’orientació.

Normativa aplicable

Educació primària:

Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2021-2022

Educació secundària:

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2021-2022

Darreres
notícies

Sortida Alcanada infantil febrer. Curs 2023-2024
21 febrer 2024
Circulars, Infantil, Pares i mares, Sortides

Acte Palestina. Curs 2023-2024
15 febrer 2024
Circulars, Esdeveniments, Pares i mares

Campament 5è. Reunió famílies. Curs 2023-2024
13 febrer 2024
Circulars, Pares i mares, Primària

Menú febrer. Curs 2023-2024
01 febrer 2024
Menjador, Pares i mares