Facebook   Twitter

Treball per projectes a Secundària

A Mata de Jonc iniciàrem el treball per projectes el curs 2014-2015 i, com que observàrem una millora tant en el rendiment escolar com en la convivència, hem anat potenciant, cada any un poc més, la dedicació horària, personal i material. A partir del curs 2017-2018, els alumnes tenen un 20% de l’horari lectiu amb aquesta metodologia i dos professors dins l’aula.

Entre tot l’equip pedagògic (PT i orientador inclosos), elaboràrem un pla amb dos projectes per trimestre, el que fa un total de sis projectes cada curs, vint-i-quatre en total a secundària, en què procuram una distribució gradual i equilibrada dels continguts del currículum. A un d’aquests projectes feim agrupaments flexibles ajuntant, per una banda, alumnes de primer i segon i, per l’altra, de tercer i quart.

De cara al futur, els reptes són continuar la formació, enriquir i actualitzar els dissenys originals i augmentar la dedicació horària. Amb aquesta finalitat, a principi de curs elaboràrem els horaris amb el criteri de respectar una franja dedicada a projectes de manera simultània a tots els cursos.

INTERDISCIPLINARIETAT

La característica principal i més diferenciadora del treball per projectes a Mata de Jonc és la interdisciplinarietat. El fet de ser una escola petita i amb un sol grup per curs permet que tot l’equip docent es reuneixi durant dues hores setmanals per programar conjuntament.

Tradicionalment, l’educació ha estat segmentada en matèries o assignatures, però en la vida real es fa necessari aplicar simultàniament coneixements de diferents disciplines. Per això, els projectes són dissenyats per petits equips de professors de diferents especialitats, els quals aporten continguts de la seva respectiva assignatura. Per exemple, tenim projectes conjunts de biologia, valors ètics i anglès; o de català, educació física i geografia i història. La interdisciplinarietat possibilita dur a terme projectes amb continguts útils i propers a la realitat, amb la qual cosa són més motivadors.

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I INCLUSIÓ

Procuram que cada projecte inclogui diversitat d’activitats en què es potenciïn no només les destreses clàssiques com la lingüística, la matemàtica o la naturalista, sinó també la intel·ligència musical, la corporal, la interpersonal, la intrapersonal i la visual, sovint arraconades i desateses. Això afavoreix que cadascun dels alumnes, siguin quines siguin les seves capacitats i habilitats, pugui descobrir la seva funció dins el projecte, desenvolupi les seves habilitats personals, faci aportacions i jugui un paper actiu i participatiu. D’aquesta manera no es deixa ningú de banda, amb evidents millores en rendiment i convivència.

ESPAIS I RECURSOS

A banda de l’enriquiment de continguts, el fet de tenir dos professors de diferents especialitats facilita, per una banda, dinàmiques molt participatives durant les classes, i per altra, poder fer desdoblaments quan alguna activitat requereix grups reduïts o també poder utilitzar més d’un espai, segons el tipus de tasca que s’hagi de realitzar.

D’aquesta manera, anam sovint a altres espais com l’aula de plàstica, de tecnologia, el laboratori, els patis, la biblioteca, el menjador, els passadissos i les escales. A més, a l’aula ordinària disposam de taules grans per compartir entre quatre i sis alumnes.

Per tal de reforçar la connexió amb la realitat, a gairebé tots els projectes convidam un expert que pot esser un investigador, un dissenyador d’apps, un cuiner, un actor, un metge o, fins i tot, l’home del temps, perquè ens faci un taller o una classe magistral. Això motiva molt els alumnes, alhora que els aporta noves idees i nous coneixements. Amb aquesta mateixa finalitat, també organitzam sortides relacionades amb el projecte.

DIVULGACIÓ

Continuant amb el sentit d’apropar la tasca a la realitat que ens envolta, cada projecte inclou una fase divulgativa en què és presentat, amb diferent públic i forma segons la naturalesa de cada projecte. En aquest sentit, hem duit a terme accions molt diverses com, per exemple, exposicions o tallers per a les famílies o altres alumnes del centre, obres de teatre o microteatre, dinars i brunchs, disseny de les aules, programació del menú escolar, experiències al laboratori o organització de xerrades.

AVALUACIÓ: QUÈ, QUI, COM, QUAN?

A banda d’avaluar els estàndards d’aprenentatge específics de cada projecte, també valoram altres competències com, per exemple, la capacitat d’interacció, d’organització, d’autonomia, de reflexió o de contextualització dels aprenentatges.

A cada projecte proporcionam moments i eines per a la coavaluació i autoavaluació, els resultats de les quals són inclosos en la qualificació de cada alumne, juntament amb les avaluacions que feim els professors. Els instruments utilitzats són diversos: alguns són per valorar el progrés individual; d’altres, les tasques de grup. Per tal d’unificar idees, clarificar els objectius i proporcionar una ruta en comú, presentam rúbriques amb els criteris d’avaluació que explicam als alumnes a l’inici de cada projecte. Donam molta importància a la regulació del procés i, amb aquest objectiu, l’avaluació no es fa només al final, sinó que durant el transcurs anam fent diversos tipus de valoracions, algunes individuals, altres en grup; algunes de manera directa i oral, altres per escrit; algunes amb qualificació, altres amb reflexió.

ROLS PROFESSORS I ALUMNES

El paper que jugam professors i alumnes es diferencia del mètode tradicional pel fet que les classes no consisteixen bàsicament que el professor explica els conceptes i els alumnes escolten, sinó que aquest proporciona, en primer lloc, situacions i experiències reals o apropades a la realitat per tal de crear el clima i la base desitjades per al projecte que s’està començant. Llavors, els alumnes treballen en grup durant la major part del temps i de manera autònoma.

Els professors anam rotant pels grups per tal de supervisar, orientar i oferir les eines específiques per a aquell grup concret, que pot anar des d’explicar un contingut en particular, fins a proporcionar material de recerca, proposar idees, suggerir materials, fer preguntes per reflexionar, impulsar el coneixement o, “simplement”, escoltar i animar.

D’aquesta forma aconseguim que els alumnes duguin la iniciativa i se sàpiguen conductors del seu propi aprenentatge, amb la qual cosa es guanya en compromís i responsabilitat.